Kvalité och Miljö
 
Änge Chark
 

Kvalité och Miljö har blivit starka begrepp inom livsmedelsindustrin, så även hos oss på Änge Chark. Under många år har dessa faktorer arbetats in i vår organisation och präglat våra arbetsrutiner. Kvalitetssystemen HACCP liksom den nyligen införda certifieringen IP-Livsmedelsförädling har genomförts och säkrar kvalitetskraven i vår produktion.

Våra kunder och konsumenter ställer stora och berättigade krav på sina livsmedelsleverantörer. Vår position är stark, vårt varumärke etablerat och idag står Änge Chark för hög kvalitet och möter kundernas krav med stor framgång. Kvalitetsprogrammet är visserligen ett merarbete men det ger resultat. Det gäller vår noggranna ankomstkontroll, automatiska temperaturövervakning, hygienutbildning, rengöringskontroll och våra analyser, kvalitetsarbete som stärker vår trovärdighet som en stabil livsmedelsleverantör. Likaså är vår sopsortering ett uttryck för det aktiva miljötänkande som nu präglar företaget.

Änge Charks kvalitetsstyrning och produktsäkerhet kontrolleras kontinuerligt genom olika myndighetsinspektioner samt externa kontroller från certifieringsföretag. Protokollen visar att vi lyckas bra i vårt kvalitetsarbete. Men inget är så bra utan att de kan bli bättre. Vi går vidare. HACCP-planen utvecklas
och uppdateras en gång per år med säkrare riskanalyser, grundligare märkningssystem enligt nya bestämmelser, system för intern spårbarhet genom processen, fler mikrobiologiska analyser mm.

Omsorgen om våra produkter, våra butiker, konsumenter och vår trovärdighet på marknaden inspirerar till att arbeta vidare, detta är ett gemensamt ansvar som engagerar all vår personal.

     
     
     
 
 
 
 

©Design: OWD